คลินิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

แผนงานคลินิกเทคโนโลยี

 • Technology Consulting Services (TCS)
  บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี

 • Network Capacity Building (NCB)
  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแข็ง

 • Building Community Enterprise (BCE)
  บ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน

 • VC Community Incubator (VCCI) (Sci Village)
  พัฒนาสู่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Copyright © Clinic Technology
Kasetsart University
Kamphaeng Saen Campus

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7314
โทรศัพท์ : 034 341 550-3 ต่อ 3122
โทรสาร : 034 341 548

Follow Us