โครงการคลินิกเทคโนโลยี

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2562
- โครงการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2561
- การบริหารจัดการ การผลิต และจำหน่ายไก่ลูกผสมตะเภาทองเกษตรศาสตร์อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการ Farmer Market
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบตรวจสอบแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรด้วย QR Code
- โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2560
- เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า
- เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะเป็นนมแพะผงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- โครงการบริการคำปรึกษาและข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี
- การผลิตโคเนื้อขุนคุณภาพสูง

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2559
- การใช้ครีมเที่ยมทดแทนนมผงในการผลิตนมข้นหวาน
- เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือนด้วนภาชนะบรรจุแบบขนย้ายได้
- โครงการบริการคำปรึกษาและข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
- การศึกษาสารสำคัญในชาจิงจูฉ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ในสวนไผ่ด้วยระบบอินทรีย์
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพ (ก๊าซหุงต้ม) จากผักตบชวา ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูง
- การขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงไหมอีรี่และการสร้างผลิตภัณฑ์จากโปรตีนกาวไหม
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคขุนคุณภาพ
- เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตไม้ผลอินทรีย์ครบวงจรตามมาตราฐานสากลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและมูลค่าผลผลิต
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะเป็นนมแพะผงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกษตรอินทรีย์ผสมผสานแบบใช้น้ำน้อย
- โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รู้ทันแมลงศัตรูพืช ที่สำคัญต่อการเกษตร"
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมแพะเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมแพะตามมาตรฐาน
มกอช.
- การเพิ่มมูลค่าแพะเป็นปุ๋ยสำหรับพืชสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ และประโยชน์เชิงพานิชย์
- การเลี้ยงแกะและการจัดการฟาร์มโคนม เพื่อผลผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูง
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2558
- โครงการบริการคำปรึกษาและข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เมล็ดข้าวเปลือกในการผลิตหัวเชื้อเห็ด
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน
- การปรับปรุงโครงสร้างดินและกำจัดศัตรูพืชเพื่อการปลูกอ้อยแบบยั่งยืน

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2557
- การแก้ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตจังหวัดนครปฐม
- วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพงานสำหรับเกษตรกรในชุมชนอำเภอกำแพงแสน
- โครงการบริการคำปรึกษาและข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโดยใช้วิธีแบบนาโยนเพื่อลดต้นทุนการผลิต
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในระดับชุมชน
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน
- เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวสุขภาพอินทรีย์มูลค่าสูงในเขตภาคกลางตอนล่าง
- องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อประโยชน์ทางการค้า
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการนวดด้วยลูกประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพของชุมชน
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน และส่งเสริมความรู้การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2556
- การเลี้ยงแพะเนื้อ
- การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มค่าข้าวเปลือกและฟางข้าวสำหรับชาวนารายย่อย
- การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ตามหลักการผลิตแบบธรรมชาติ
- การถ่ายทอดเทคโนโลยี "ศูนย์เรียนรู้การผลิตสบู่ดำแบบครบวงจร"
- เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงโดยไม่กลับกองจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโคนมเพื่อให้ได้น้ำนมคุณภาพ
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องหมักขยะอินทรีย์ขนาดใหญ่ และการจัดการขยะแบบบูรณาการให้แก่โรงเรียน
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความเสียหายของผลมะม่วงฉายรังสีสำหรับการส่งออกสหรัฐอเมริกา
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักตามระบบเกษตรอินทรีย์
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน และส่งเสริมความรู้การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตน้ำหมักผักตบชวา จำนวน 2 สูตร (น้ำหมักผักตบชวาสูตรเสริมสภาพดิน และน้ำหมักผักตบชวาสูตรบำบัดน้ำเสีย)
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน
- ศูนย์ทรัพยากรจุลินทรีย์ธรรมชาติเพื่อการเกษตร (ศูนย์เผยแพร่องค์ความรู้แบบเคลื่อนที่)
- โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว เครื่องแกงกะทิ, กาแฟโบราณบ้านร่าหมาด และขนมกาละแม)
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในระดับชุมชน
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการผักตบชวาแบบบูรณาการและการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2555
- การให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเกษตร อุตสาหกรรม และวิศวกรรมพื้นฐาน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet)
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวทนน้ำท่วมฉับพลันอย่างถูกวิธี (A1)
- เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไส้เดือนเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพสูงสำหรับปศุสัตว์และสัตว์น้ำ
- การอบรมเชิงปฏิบัคิการ เรื่องการผลิตน้ำหมักชีวภาพสูตรเพื่อส่งเสริมการเจริญของผักกินสด
- การอบรมเชิงปฏิบัคิการ เรื่องการผลิตน้ำหมักชีวภาพสูตรเพื่อการช่วยต้านโรคพืช
- การเลี้ยงแพะเนื้อ (A3)
- หมอพืชคู่ชุมชน
- ช่างซ่อมระบบรีดนมเพื่อผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูง
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบผสมผสานและระบบการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดโรครากปมของฝรั่ง ในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน (A3)
- การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ตามหลักการผลิตแบบธรรมชาติ (A3)
- อบรมการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่
- การผลิตสบู่ดำแบบครบวงจร|3935 (ผลักดัน อสวท.)
- การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
- ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อชุมชนตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในอำเภอกำแพงแสน
- ศูนย์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ธรรมชาติเพื่อการเกษตร
- การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
- การพัฒนาคุณภาพน้ำนมแพะตามมาตรฐาน มกอช.และการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่าในระดับเกษตรกร (A3)
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์มะนาวเชิงการค้า
- อบรมการแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2554
- การถ่ายทอดเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์มะนาวเชิงการค้า
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (ภูฐาน) สู่ชุมชน
- การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างอาชีพเสริม
- การถ่ายทอดความรู้ ระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
- การเลี้ยงแพะเนื้อ
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องบีบน้ำมันสบู่ดำและการผลิตเป็นไบโอดีเซลระดับครัวเรือน
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตพืชผักอินทรีย์เพื่อการส่งออก
- การถ่ายทอเทคโนโลยีการเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ไส้เดือนครบวงจร
- เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าของยอดและใบมันสำปะหลังด้วยการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
- ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อชุมชนตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ในเขตชุมชนกรุงเทพมหานคร
- การจัดการพื้นที่เกษตรด้วยการปลูกพืชและประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบผสมผสาน

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2553
- การบริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี(NP)
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มโคและสุกรระดับชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช (ปุ๋ยน้ำสกัดมูลสุกร) (DPTF)
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิตพืชผักตามระบบ GAP เพื่อการส่งออก (NP)
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการส่งออก (NP)
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออก (NP)
- การปลูกและการผลิตมะนาวนอกฤดู (NP)


โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2552
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียจากฟาร์มโคและสุกรระดับชุมชน
- โครงการบริการให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2551
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบการผลิตพืชครบวงจร เพื่อการส่งออก
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
- โครงการบริการคำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2550
- การบริการให้คำปรึกษา คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- โรงเรียนสบู่ดำ (โครงการอุตสาหกรรมสบู่ดำชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง )
- โครงการการถ่ายทอดรูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการป้องกันโรคไข้หวัดนกแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปึกในจังหวัดนครปฐม
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงร่วมกับการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคเพื่อลดการระบาดของโครใบขาวในไร่อ้อยเขต อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
- สร้างสรรค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- จัดการขยะสารเคมีในระบบผลิตผักผลไม้คุณภาพ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศาสตร์และศิลป์ในการผลิตน้ำหมักผลไม้และไวน์สมุนไพร
- การถ่ายทอดรูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการป้องกันโรคไข้หวัดนกแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก (ไล่ทุ่ง)ในจ.นครปฐม (โครงการเพิ่มเติม)

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2549
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการทวนสอบอาหาร(Food Traceability) เพื่ออาหารปลอดภัยในการส่งออก
- การบริการให้คำปรึกษา คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2548
- ระบบการผลิตอาหารปลอดภัยเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมจากแปลงสู่ผู้บริโภค: การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์
- การบำรุงรักษา และปรับปรุงความทันสมัยของโครงการบริการข้อมูลในคลินิกเทคโนโลยี
- การให้คำปรึกษาและประสานงานทางด้านเทคโนโลยี
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการพัฒนาการผลิตกล้าหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสืบค้นภูมิปัญญาโลกจากเอกสารสิทธิบัตรด้านอุตสาหกรรมเกษตร
- การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ : วิเคราะห์อันตรายของจุดควบคุมวิกฤต ( HACCP )
- การพัฒนาเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตอาหารปลอดภัยเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมจากแปลงสู่ผู้บริโภค

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2547
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบคุณภาพ (ช่างวัวนม : เครื่องรีดนม)
- การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก
- การย้ายกล้าและการปลูกเลี้ยงหน่อไม้ฝรั่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
- การพัฒนาคุณภาพและการบรรจุของผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของภาคตะวันตก
- การให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตและตรวจประเมินระบบผลิต GAP ภายใต้ระบบผลิตอาหารปลอดภัยเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมจากแปลงสู่ผู้บริโภค
- การจัดการผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความเสียหายและยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในการส่งออก

Copyright © Clinic Technology
Kasetsart University
Kamphaeng Saen Campus

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7314
โทรศัพท์ : 034 341 550-3 ต่อ 3122
โทรสาร : 034 341 548

Follow Us