บุคลากร

คลินิคเทคโนโลโยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทรศัพท์ 034-341550-3
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 034-341550-3
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายเตชทัต ศุภสินอธิกา
ตำแหน่ง ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 034-341549
โทรสาร 034-341548
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางอัญชรี แสงพฤกษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 034-341549
โทรสาร 034-341548
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวลลิตา ออมสิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 034-341549 โทรสาร 034-341548
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวณัฐสุดา ณัฐพูลวัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 034-341550 โทรสาร 034-341548
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © Clinic Technology
Kasetsart University
Kamphaeng Saen Campus

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7314
โทรศัพท์ : 034 341 550-3 ต่อ 3122
โทรสาร : 034 341 548

Follow Us