นิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ภายในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ.2563

ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 1-10 ธันวาคม 2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรม และงานบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการที่ผ่านมา จึงได้จัด “ นิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ครั้งที่ 6 ” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สาธิต ให้คำปรึกษาและให้บริการทางวิชาการสู่สังคมและประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ และมีความกินดี อยู่ดี อย่างยั่งยืน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ.2563 “ เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ”

 210222
 210222 0
 210222 1
 210222 10
 210222 11
 210222 12
 210222 13
 210222 14
 210222 15
 210222 16
 210222 17
 210222 18
 210222 19
 210222 2
 210222 20
 210222 21
 210222 22
 210222 23
 210222 24
 210222 25
 210222 26
 210222 27
 210222 28
 210222 29
 210222 3
 210222 30
 210222 31
 210222 32
 210222 33
 210222 34
 210222 35
 210222 36
 210222 37
 210222 38
 210222 39
 210222 4
 210222 40
 210222 41
 210222 42
 210222 43
 210222 44
 210222 45
 210222 46
 210222 47
 210222 48
 210222 49
 210222 5
 210222 50
 210222 51
 210222 52
 210222 53
 210222 54
 210222 55
 210222 56
 210222 57
 210222 58
 210222 59
 210222 6
 210222 60
 210222 61
 210222 62
 210222 63
 210222 64
 210222 7
 210222 8
 210222 9

 

Copyright © Clinic Technology
Kasetsart University
Kamphaeng Saen Campus

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7314
โทรศัพท์ : 034 341 550-3 ต่อ 3122
โทรสาร : 034 341 548

Follow Us