• หน้าแรก
 • ข่าว
 • ข่าวกิจกรรม คลินิค
 • กิจกรรม ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 – 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 – 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กำหนดการจัดประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 3 – 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน

IMG 8347
IMG 8461
IMG 8599
IMG 8623
IMG 8647
S 18030609
S 18030611
S 18030612
S 18030613
S 18030615
S 18030616
S 18030618
S 18030619
S 18030620
S 18030622
S 18030623
S 18030624
S 18030625
S 18030626
S 18030627
S 18030629
 0 3 63
 10 3 63
 11 3 63
 12 3 63
 13 3 63
 14 3 63
 1 3 63
 2 3 63
 3 3 63
 3 63
 4 3 63
 5 3 63
 6 3 63
 7 3 63
 8 3 63
 9 3 63

Copyright © Clinic Technology
Kasetsart University
Kamphaeng Saen Campus

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7314
โทรศัพท์ : 034 341 550-3 ต่อ 3122
โทรสาร : 034 341 548

Follow Us