การเปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ภายใต้กิจกรรม การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวน 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่

  • แพลตฟอร์มที่ 1 : บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service : TCS)
  • แพลตฟอร์มที่ 2 : สร้างขีดความสามารถเครือข่าย (Network Capacity Building : NCB)
  • แพลตฟอร์มที่ 3 : แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building Community Enterprise : BCE)
  • แพลตฟอร์มที่ 4 : บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI)

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารตามที่กำหนด มายัง กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 
- ประกาศฯ
- แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief)

Copyright © Clinic Technology
Kasetsart University
Kamphaeng Saen Campus

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7314
โทรศัพท์ : 034 341 550-3 ต่อ 3122
โทรสาร : 034 341 548

Follow Us